• Anastazja Bączyk

Uproszczona restrukturyzacja w Polsce COVID-19

Пост обновлен 7 сент. 2020 г.

Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”)

Pomoc rządowa po pandemii dotyczy wielu działań, które w ramach uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej od 19 czerwca bieżącego roku chronią przed egzekucją sądową. Jak nie dopuścić do egzekucji i upadłości ? Na co zwrócić uwagę zawierając układ z wierzycielami? Chętnie doradzimy.

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie:

świadczenia postojowego dla:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

  • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,

  • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

  • zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

  • zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

  • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

W związku z tym udostępniony został nowy wniosek RSP-CZ. Od tego dnia wnioski RSP-CZ można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Jeśli masz problemy z niewypłacalnością, potrzebujesz czasu na odbudowanie swojej zdolności ekonomicznej poprzez zawarciu układu z wierzycielami, chcesz zatrzymać toczące się egzekucje skorzystaj z możliwości jakie daje Ci Ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19, oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все